Zápis k základnímu vzdělávání

440

Tak jako každý rok, tak i letos proběhne na všech základních školách v České republice zápis do prvních tříd. Také na naší škole se těšíme na předškoláky, kteří se k zápisu dostaví.
Tímto ředitel základní školy Kaplice, Školní 226 oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020, který se uskuteční v budově základní školy ve čtvrtek 4. dubna a v pátek 5. dubna 2019 vždy v době od 13.00 do 18.00 hod. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy:
Pro školní rok 2019/2020 budou přijati žáci do naplnění kapacity dvou tříd – do maximálního počtu 25 žáků na třídu, dle následujícího pořadí:

  1. Děti ze spádové oblasti ZŠ Kaplice, Školní 226. Obecně závazná vyhláška o spádovosti
  2. Děti s trvalým pobytem v Kaplici, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní 226.
  3. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní 226.
  4. Děti s trvalým pobytem Kaplici.
  5. Děti s jiným trvalým pobytem.
  6. Při překročení kapacity budou děti do tříd zařazeny na základě losování.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K ZÁPISU:

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?
Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let (dětí narozené mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013), a také všech dětí, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen.
Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu?
K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden rodič (zákonný zástupce). Dále je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Co musí předškolák umět?
Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat. Měli by umět používat slovíčka „děkuji“ a „prosím“.
Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu?
(např. v případě nemoci, nachází se mimo Kaplici apod.) Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.
Musí k zápisu dítě, které vloni dostalo odklad?
Ano, toto dítě se opět dostaví k zápisu stejně jako ostatní děti.
Co dělat, když chci pro své dítě odklad školní docházky?
Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, si s sebou přinesou doporučení o odkladu od odborného lékaře a od příslušného školského poradenského zařízení nebo speciálního poradenského centra. Pokud je zatím nemají, požádají u zápisu o tento odklad. Odklad musí zákonný zástupce vyřídit nejpozději do 30. 4. 2019.
Máte zájem o další informace?
Prohlédněte si naše webové stránky, záložku „Přijímací řízení“, 2. 4. 2019 bude pro rodiče uspořádán Den otevřených dveří.

CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

Kvalitní úroveň výuky cizích jazyků – od 3. ročníku první cizí jazyk (AJ nebo NJ, 3 hod. týdně), od 7. třídy druhý cizí jazyk (NJ nebo AJ – 2 hod. týdně),  do budoucna zvažujeme nabídku i jiného druhého cizího jazyka (francouzština, ruština).
Odbornou jazykovou pracovnu.
Individuální přístup k žákům, systematickou péči o integrované žáky.
Ve školní družině možnost využít logopedickou nápravu.
Projektové vyučování na 1. i 2. stupni .
Moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů.
Odborné pracovny na 2. stupni (pro Př, F, Ch, Vv, Hv), včetně kuchyňky pro výuku vaření.
Dvě učebny informačních technologií s připojením k internetu.
Třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi a výškově stavitelným školním nábytkem.
Volitelné předměty od 6. ročníku a nabídku zajímavých nepovinných předmětů.
Zajištění kvalitní protidrogové prevence (kvalifikovaný metodik  prevence).
Zajištění kvalifikovaného výchovného poradce a poradce pro volbu povolání.
Testování žáků – příprava pro střední školu.
Školní kolegium (jinde parlament) se žákovskou samosprávou.
Pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce) a ve výtvarných a pěveckých soutěžích.
Lyžařský kurz žáků 6. ročníku s kvalifikovanými instruktory lyžování a snowboardingu.
Kurzy plavání v rámci tělesné výchovy.
Podporu pravidelné účasti ve sportovních soutěžích.
Zájmové kroužky (sportovní hry, atletika, výtvarný kroužek,  kroužek keramiky,  práce na počítači, vaření).
Příjemné prostředí – zrekonstruovaná zateplená budova, rozsáhlý venkovní areál se zahradou a zelení i se sportovním zázemím.
Dostupnost lehkoatletického areálu se všemi sektory.
Školní družinu (provoz od 6.00 do 17.00 hod.) se zahradou, dětským hřištěm a s kroužky (pohybové hry, počítače a ruční práce).
Keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu pro 1. i 2. stupeň.
Projekt „Ovoce do škol“ a projekt „Mléko do škol“ (jedenkrát týdně pro žáky 1. a 2. stupně).
Jednodenní i vícedenní školní poznávací nebo rekreační výlety či exkurze.
Adaptační kurzy pro žáka 1. a 6. ročníku
Výuku náboženství.
Spolupráci s Domem dětí a mládeže Kaplice (výhoda jeho umístění v blízkosti školy), spolupráce s Asociací školních sportovních klubů.
Vytváření pozitivního klimatu ve škole.