Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

524

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Kaplice, Školní 226 od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly
  1. Z 01/2019       17. Z 21/2019       33. Z 41/2019
  2. Z 03/2019       18. Z 23/2019       34. Z 42/2019
  3. Z 05/2019       19. Z 24/2019       35. Z 43/2019
  4. Z 07/2019       20. Z 26/2019       36. Z 44/2019
  5. Z 08/2019       21. Z 27/2019       37. Z 45/2019
  6. Z 09/2019       22. Z 28/2019       38. Z 46/2019
  7. Z 10/2019       23. Z 29/2019       39. Z 47/2019
  8. Z 11/2019       24. Z 31/2019       40. Z 48/2019
  9. Z 12/2019       25. Z 33/2019       41. Z 49/2019
10. Z 13/2019       26. Z 34/2019       42. Z 50/2019
11. Z 15/2019       27. Z 35/2019       43. Z 51/2019
12. Z 16/2019       28. Z 36/2019       44. Z 52/2019
13. Z 17/2019       29. Z 37/2019       45. Z 53/2019
14. Z 18/2019       30. Z 38/2019       46. Z 54/2019
15. Z 19/2019       31. Z 39/2019       47. Z 55/2019
16. Z 20/2019       32. Z 40/2019       48. Z 56/2019

Odůvodnění: Ředitel školy rozhodl o přijetí dětí k základnímu vzdělávání na základě zápisu dětí do 1. tříd, konaného dne 4. a 5. 4. 2019. Při rozhodování posuzoval ředitel školy podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. a postupoval v souladu se směrnicí ředitele školy k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Českých Budějovicích.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy
Originál rozhodnutí je k nahlédnutí a stažení ZDE