Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

174

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje všem žádostem o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání.

Originál rozhodnutí je k nahlédnutí a stažení ZDE

Odůvodnění: Ředitel školy rozhodl o přijetí dětí k základnímu vzdělávání na základě zápisu dětí do 1. tříd, konaného ve dnech dne 1. až 16. 4. 2020. Při rozhodování posuzoval ředitel školy podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. a postupoval v souladu se a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) a v souladu s vyhlášeným mimořádným opatřením vzhledem k pandemii koronaviru Covid 19. Škola organizovala zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnila podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. K tomu sloužilo podání elektronicky prostřednictvím systému ŠkolaOnline.
Poučení:Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy v Českých Budějovicích.
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy