Informace MŠMT pro provoz školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

919

Vzhledem k přechodu do pátého stupně PES se od 4. ledna 2021 do škol vrátí pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci 3. – 9. ročníků zůstávají prozatím do 10 ledna 2021 doma a mají povinnou distanční výuku. Rozvrh distanční výuky je stejný, jako na podzim 2020. Rozvrhy jsou k dispozici ZDE

Informace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k provozu škol a školských zařízení do 10. ledna 2021

Provoz základních škol

• Je povolena osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
• Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
• Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
• Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1377 pokračuje i nadále.

Školní stravování

• Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry), ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).
• Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (dále jen „Metodika DVV“) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (dále jen „Metodika MZ“).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
Zde je k dispozici materiál Informace MŠMT do 10. ledna 2021

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy