Výsledky zápisu do 1. třídy

387

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Kaplice, Školní 226 od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly: viz odkaz
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 – DOPLNĚNÍ K 3.5.2021