Výsledky srovnávacích testů

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018

V termínu od 12. listopadu do 23. listopadu 2018 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Testování se bude týkat základních, středních i vyšších odborných škol. Do tohoto zjišťování byla zařazena i naše škola.

Zjišťování bude zaměřeno na výsledky žáků 4., 6., 8. a 9. ročníku základních škol, sledovanými oblastmi budou jazyková gramotnost, přírodovědná gramotnost, informační gramotnost a témata související s dopravní výchovou. V každé zařazené škole budou zjišťovány výsledky žáků či studentů pouze jednoho z uvedených ročníků a pouze v jedné z uvedených oblastí.

Cílem zjišťování výsledků žáků je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, studentům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Zjišťování bude ověřovat míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Získané informace budou nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce či studenty (objektivní informace o míře získaných vědomostí a dovedností), ale také významným evaluačním nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání) a zdrojem potřebných datových podkladů pro případné úpravy kurikulárních dokumentů, zejména z pohledu sledování, hodnocení a případných úprav cílů základního vzdělávání.

Výsledky tohoto testování samy o sobě samozřejmě neřeknou, zda je škola či výuka v ní dobrá nebo špatná. Výsledek v testu nevypovídá ani o tom, jak dobrý je v tom či onom předmětu žák, student, případně třída – na to testy postihují příliš úzké spektrum vzdělávacích cílů. Z výsledků testu nebo jeho tematických částí však bude možné vyčíst důležité informace o tom, která z témat zahrnutých v testech jsou žáci či studenti schopni řešit lépe a která hůře, a promítnout pak tyto informace do budoucí výuky. Na úrovni vzdělávacího systému budou výsledky výběrového zjišťování např. významným indikátorem správnosti nastavení výstupů v příslušném rámcovém vzdělávacím programu, podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávání nebo zdrojem důležitých podnětů pro didaktiky jednotlivých vzdělávacích oborů.

Zjišťování výsledků vzdělávání bude provedeno v termínu od 12. listopadu do 23. listopadu 2018, určení konkrétních dnů pro provedení vlastního testování ve škole v rámci výše stanoveného rozpětí bude zcela na rozhodnutí ředitele – bude možné, aby všichni žáci či studenti řešili testy ve stejný den, stejně tak bude možné testování rozdělit do více dní, nejpozději však do 23. listopadu 2018 (včetně případných náhradních termínů pro žáky či studenty, kteří v den určený školou pro testování chyběli). Žáci a studenti obdrží výsledek svých testů ihned po jejich ukončení, souhrnné výsledky pak budou k dispozici po 10. prosinci 2018. Testy budou částečně přizpůsobeny žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast však bude dobrovolná, a zůstane tedy na rozhodnutí ředitele školy.

Zjišťování výsledků vzdělávání bude realizováno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET (v modulu certifikovaného testování) a s využitím testovací aplikace, která se instaluje na každý počítač ve škole (např. v počítačové učebně), pomocí kterého má být elektronické zjišťování výsledků vzdělávání realizováno.