Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence
Pracovníci:

 • Výchovný poradce: Mgr. Helena Cinádrová – cinadrova@zsskolnikaplice.cz
 • Školní metodik prevence: Mgr. Michal Benda – benda@zsskolnikaplice.cz
 • Speciální pedagog: v jednání
 • Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu.

  Cíle

  Činnost ŠPP je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb naším žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

  Zaměřujeme se hlavně na tyto základní činnosti

  1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  Jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať už jde o specifické poruchy učení, nebo žáky s jinými problémy (zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, vývojové poruchy chování), které u nich způsobují výukové obtíže. Při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména z doporučených podpůrných opatření. Na naší škole jde zejména na I. stupni o systém reedukační péče a individuální podporu ze strany pedagogů ve formě konzultací a pedagogické intervence. Žáci na 1. i 2. stupni je mají děti možnost navštěvovat dle potřeby.
  Do této oblasti spadá také péče o žáky nadané a mimořádně nadané. Na naší škole je k nim přistupováno individuálně při výuce, mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni dle vypracovaného IVP a je jim poskytována individuální pedagogická péče nad rámec běžné výuky.
  Naše škola je otevřená i dětem s jinou státní příslušností žijícím v ČR. S prací s těmito žáky máme již několikaletou zkušenost. Dětem se nad rámec výuky podle potřeby věnují pedagogové pro překonání jejich složité životní situace.

  2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti speciálně pedagogické, psychologické a preventivní

  Všichni členové ŠPP poskytují poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy.

  3. Prevence školní neúspěšnosti

  Cílem je vyhledávat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží žáků a co nejdříve s žáky začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale k jejich nápravě nebo alespoň zmírnění (např. náslechy v hodinách, konzultace s učiteli, přítomnost speciálního pedagoga a psychologa při zápisu do 1. tříd apod.)

  4. Prevence sociálně-patologických jevů

  Naším cílem je komunikovat s dětmi o problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak stabilní síť preventivní činnosti. Naše škola realizuje pro podporu této oblasti pro děti např. práci s třídními kolektivy ve snaze podpořit tak pozitivní vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem. Organizujeme řadu osvětových projektů a besed pro naše žáky. Do školy zveme odborníky z různých oblastí preventivní činnosti. Před problémy nezavíráme oči, ale otevřeně je s žáky a rodiči řešíme.

  5. Kariérové poradenství

  Pro žáky 8. a 9. ročníků nabízíme poradenství v oblasti profesní orientace. Může jít o formu individuálních konzultací, konzultací pro rodiče, ale i o nabídku profesní diagnostiky v PPP.

  6. Řešení výchovných problémů

  Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i žákem samotným snažíme najít co nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a snížení jeho dopadu na žákovo další vzdělávání. Naše škola je přístupná také spolupráci s dalšími organizacemi v této oblasti.

  Podpora spolupráce s rodinou

  Provázanost a spolupráce mezi rodinou a školou je pro nás velmi důležitá. Zastáváme názor, že je pro optimální rozvoj žáků nezbytná. Proto se snažíme s rodinami našich žáků navázat dobrý vztah. Rodičům nabízíme konzultace ve škole, účast na projektech školy, besedy pro rodiče.

  8. Plán do dalších období

  Vedení školy bude usilovat, aby pro školu zajistilo speciálního pedagoga a školního psychologa. Nabízí se možnost využít pro zajištění těchto speciálních profesí ve škole vyhlášené „Šablony II.“, které budeme na sklonku roku 2018 zpracovávat a podávat projekt.