Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020

Organizace zápisu

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
Přijetí dítěte k povinné školní docházce: 
Při příchodu k zápisu rodiče dětí předloží k nahlédnutí:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

Poté rodiče dětí obdrží:

  • žádost o přijetí dítěte do školy
  • registrační číslo dítěte
  • dotazník pro zjištění údajů nutných pro školní matriku

Fáze zápisu:

  1. formální část – vyřízení všech potřebných formalit
  2. motivační část – rozhovor učitele s dítětem se souhlasem rodičů

Všechny děti zapsané k povinné školní docházce budou zveřejněny na www.zsskolnikaplice.cz pod přijatými registračními čísly – nikoliv jmény.
Odklad školní docházky:
Pro vyřízení odkladu je nutné mít předložit doporučení

  • odborného lékaře
  • a příslušného školského poradenského zařízení (např. PPP Č. Krumlov)

Rodiče ve škole obdrží žádost o odklad školní docházky a po doložení obou doporučení bude vydáno rozhodnutí o odkladu o jeden rok. O odklad musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31.5 2019

Škola je připravna pro školní rok 2019/2020 otevřít minimálně dvě první třídy.

Další informace: www.zsskolnikaplice.cz nebo tel. 380 347 910