Přijímací řízení na SŠ 2021

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OD MŠMT O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE
 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022

si můžete stáhnout ve formátu xls ZDE XLS
nebo ve formátu pdf ZDE PDF

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2020/2021

(pro přijetí pro školní rok 2021/2022):

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2021. V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro podání přihlášky 30. listopad 2020.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle ŠVP). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).
Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky.

Základní principy jednotné přijímací zkoušky
Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou.
Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.
Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňuje ředitel školy i další kritéria. Ta obsahují vždy hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Dalšími kritérii mohou být výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).
Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce na prvním místě. Přihlášku do denní formy studia na SŠ bez TZ  je nutno podat přihlášku do 1. 3. 2021.
 
INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro přijetí do 1. ročníku SŠ.:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy
Žák si v 1. kole přijímacího řízení na SŠ může podat dvě přihlášky.
Pokud je uchazeč přijat ke vzdělávání na SŠ a chce na tuto školu nastoupit, musí vyplnit zápisový lístek, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek, uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke studiu se může zákonný zástupce nezletilého uchazeče odvolat ve lhůtě 3 pracovních dní od rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Se sepsáním odvolání a jeho podáním Vám ochotně pomůže výchovný poradce, Mgr. Helena Cinádrovápřihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí.
Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky.

Přihlášku do denní formy studia na SŠ bez TZ  je nutno podat přihlášku do 1. 3. 2021.
 
INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro přijetí do 1. ročníku SŠ.:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy
Žák si v 1. kole přijímacího řízení na SŠ může podat dvě přihlášky.
Pokud je uchazeč přijat ke vzdělávání na SŠ a chce na tuto školu nastoupit, musí vyplnit zápisový lístek, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek, uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke studiu se může zákonný zástupce nezletilého uchazeče odvolat ve lhůtě 3 pracovních dní od rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Se sepsáním odvolání a jeho podáním Vám ochotně pomůže výchovný poradce, Mgr. Helena Cinádrová

Odkazy na další informace
§ 59 – 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

Těžké rozhodnutí

   Kam dál? Právě to začne být v nejbližší době nejčastěji kladená otázka žáků našich devátých tříd. Ne vždy je snadné se rozhodnout, ale jelikož se jedná o věci, které žákům mohou ovlivnit budoucnost, musíme jim věnovat značnou pozornost ještě předtím, než by mohlo být příliš pozdě.
   Většina z žáků v dnešní době věří tomu, že nezáleží, jaké školy vystudují, ale jakou práci si po jejich ukončení dokáží najít. Ne vždy je to tak. O volbě jejich budoucí kariéry je nejlepší začít přemýšlet už nyní, ve školním věku. Ovlivňuje ji totiž řada faktorů, mezi které patří správná volba střední a poté případné vysoké školy. Pomoci žákům mohou srovnávací zkoušky a různé testy. Ty jim mohou napovědět, jaké jsou jejich studijní předpoklady, na co mají talent, na co by se měli zaměřit či na čem více zapracovat.
   Aby to žáci měli trochu jednodušší, pozvali jsme do školy zástupce jednotlivých středních škol a učilišť, aby žákům představili jejich školy a možnosti studijních oborů. Dostavili se zástupci např. ze SOŠ Velešín, SOU Lišov, SŠ obchodní České Budějovice, SŠ OA Gmünd, SŠ a VOŠ České Budějovice, SŠ informatiky České Budějovice, SŠ Trhové Sviny aj.
   Už u nás, na základní škole, můžeme sledovat náznaky toho, v čem jsou žáci dobří, a co je baví. Ne vždy to lze poznat podle známek a dosažených výsledků. Spíše lze žákovi nabídnout jeho budoucí cestu podle toho, k jakému předmětu či aktivitě má nejlepší přístup. Každému z nich jdou jednotlivé věci jinak. Někdo má v sobě skrytý talent a látce rozumí a ani se jí nepotřebuje učit. Jiní žáci se ji učí nazpaměť bez jakýchkoliv souvislostí a po pár dnech už ani neví, co že se to vlastně učili. A zde právě mohou nastoupit nejrůznější testy – např. od společnosti SCIO. Těmito testy se odhalí nejen vědomosti těchto žáků, ale také žáci sami si mohou vyzkoušet atmosféru testů, která je v budoucnu čeká při přijímačkách na střední školy či učiliště.
   I v dnešní době existuje stále řada studentů, kteří si svoji budoucí školu vybírají podle její prestižnosti či podle toho, co od nich očekávají druzí. Chtějí být např. právníkem jen proto, že i jejich otec, dědeček a pradědeček byli právníky? V tom případě dělají špatná rozhodnutí a to zejména tehdy, pokud mají zcela jiné zájmy, záliby a koníčky.