Přijímací řízení na SŠ 2020

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021

si můžete stáhnout ve formátu xls ZDE XLS
nebo ve formátu pdf ZDE PDF

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

(pro přijetí pro školní rok 2020/2021):

Přehledná tabulka ke stažení ZDE

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro podání přihlášky 30. listopad 2019.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle ŠVP). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).
Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky.

Základní principy jednotné přijímací zkoušky
Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou.
Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.
Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňuje ředitel školy i další kritéria. Ta obsahují vždy hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Dalšími kritérii mohou být výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).
Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí.
Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky.

Obsah a podoba jednotných testů
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.
Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z českého jazyka a literatury i z matematiky a její aplikace je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, ředitel školy však může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.
Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení, tělesným či smyslovým postižením), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (např. navýšení času).
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury, škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín – úterý 14. dubna 2020
2. termín – středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín – čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín – pátek 17. dubna 2020

Náhradní termín pro všechny obory:
1. termín – středa 13. května 2020
2. termín – čtvrtek 14. května 2020

Výsledky a hodnocení JPZ a přijímacího řízení
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední škole 28. dubna 2020 (v případě náhradního termínu do 20. května 2020).
Ředitel školy ukončí do 2 pracovních dnů hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení a do 30. dubna 2020 (v případě náhradního termínu do 22. května 2020) zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů odvolání, a to ke krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.
Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme na toto místo jiného uchazeče.

Další kola přijímacího řízení
Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:
Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek.
Uchazeč uvádí na přihlášce pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.
Uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.
Neplatí povinnost stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola PŘ.
Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Přijímací řízení do ostatních oborů vzdělání
(střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem)
Přijímací řízení do těchto oborů probíhá obdobně, jako do oborů zakončených maturitní zkouškou, až na tyto základní odlišnosti:
Jednotná přijímací zkouška se nekoná.
Rozhodujícím kritériem pro přijetí je zpravidla hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v období od 22. dubna do 30. dubna.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Odkazy na další informace
§ 59 – 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

Těžké rozhodnutí

   Kam dál? Právě to začne být v nejbližší době nejčastěji kladená otázka žáků našich devátých tříd. Ne vždy je snadné se rozhodnout, ale jelikož se jedná o věci, které žákům mohou ovlivnit budoucnost, musíme jim věnovat značnou pozornost ještě předtím, než by mohlo být příliš pozdě.
   Většina z žáků v dnešní době věří tomu, že nezáleží, jaké školy vystudují, ale jakou práci si po jejich ukončení dokáží najít. Ne vždy je to tak. O volbě jejich budoucí kariéry je nejlepší začít přemýšlet už nyní, ve školním věku. Ovlivňuje ji totiž řada faktorů, mezi které patří správná volba střední a poté případné vysoké školy. Pomoci žákům mohou srovnávací zkoušky a různé testy. Ty jim mohou napovědět, jaké jsou jejich studijní předpoklady, na co mají talent, na co by se měli zaměřit či na čem více zapracovat.
   Aby to žáci měli trochu jednodušší, pozvali jsme do školy zástupce jednotlivých středních škol a učilišť, aby žákům představili jejich školy a možnosti studijních oborů. Dostavili se zástupci např. ze SOŠ Velešín, SOU Lišov, SŠ obchodní České Budějovice, SŠ OA Gmünd, SŠ a VOŠ České Budějovice, SŠ informatiky České Budějovice, SŠ Trhové Sviny aj.
   Už u nás, na základní škole, můžeme sledovat náznaky toho, v čem jsou žáci dobří, a co je baví. Ne vždy to lze poznat podle známek a dosažených výsledků. Spíše lze žákovi nabídnout jeho budoucí cestu podle toho, k jakému předmětu či aktivitě má nejlepší přístup. Každému z nich jdou jednotlivé věci jinak. Někdo má v sobě skrytý talent a látce rozumí a ani se jí nepotřebuje učit. Jiní žáci se ji učí nazpaměť bez jakýchkoliv souvislostí a po pár dnech už ani neví, co že se to vlastně učili. A zde právě mohou nastoupit nejrůznější testy – např. od společnosti SCIO. Těmito testy se odhalí nejen vědomosti těchto žáků, ale také žáci sami si mohou vyzkoušet atmosféru testů, která je v budoucnu čeká při přijímačkách na střední školy či učiliště.
   I v dnešní době existuje stále řada studentů, kteří si svoji budoucí školu vybírají podle její prestižnosti či podle toho, co od nich očekávají druzí. Chtějí být např. právníkem jen proto, že i jejich otec, dědeček a pradědeček byli právníky? V tom případě dělají špatná rozhodnutí a to zejména tehdy, pokud mají zcela jiné zájmy, záliby a koníčky.

Pozvánka na „Vzdělání a řemeslo

Zveme všechny žáky devátých tříd a jejich rodiče na 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, která je unikátní výstavou určenou zejména žákům 9. tříd a jejich rodičům. Koná se v pavilonech T1, T2, E5, R1, H a Z na Výstavišti České Budějovice ve dnech 7. – 9. listopadu 2019 vždy od 9.00 do 17.00 hod, v pátek do 16.00 hod.
Jde o největší prezentaci a výstavní akci středních škol a učilišť v jižních Čechách s novinkami pro školní rok 2020/2021.
Střední školy zde prezentují své studijní a učební obory a nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Přítomni jsou jak zástupci škol, tak pracovníci z poradenských středisek. Tito jsou připraveni odpovídat na dotazy a pomáhat žákům v tom, aby jim usnadnili rozhodnutí, na kterou školu nastoupit po ukončení základní školy. Žáci 9. ročníků se můžou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení.

Vice se o výstavě Vzdělání a řemeslo se můžete dozvědět na těchto webových stránkách

Burza škol v Českém Krumlově 2019 se bude konat

22. října 2019 ve Všesportovní hale, 38101 Český Krumlov, Chvalšinská 111.

Škola ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou bude zajišťovat návštěvu této akce, autobus zdarma zajistí Jihočeská hospodářská komora.