Povinně zveřejňované informace

I. Název školy/školského zařízení

Základní škola Kaplice, Školní 226

II. Důvod a způsob založení školy/školského zařízení

Zřizovatelem školy je Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Zřizovací listina vydaná Městem Kaplice dne 2. 7. 2001 je k dispozici ZDE (ve znění nové ZL ze dne 19. října 2009)

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními část třetí hlavy II., a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat závodní stravování.
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

III. Organizační struktura školy/školského zařízení

Viz organizační řád

Organizační řád Základní školy Kaplice, Školní 226

IV. Kontaktní spojení na školu/školské zařízení

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu
Základní škola Kaplice, Školní 226
Školní 226
382 41 Kaplice

Jak se k nám dostanete

Úřední hodiny
Září – červen
Po 13.00 – 16.00 hod
St 10.00 – 12.00 hod

Červenec – srpen
St 8:00 – 10:00 hod.
V období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době prázdnin budou dostupné vždy na úvodní stránce.

Telefonní čísla
Ředitel školy/školského zařízení: 380 347 910, (mobil: 728 402 466)
Sekretariát: 380 347 911
Zástupce ředitele: 380 347 917

Adresa internetových stránek: www.zsskolnikaplice.cz
Hlavní email školy: skola@zsskolnikaplice.cz
Další elektronické adresy – ID datové schránky: ct4mnez

V. Bankovní spojení

Číslo účtu – základní škola: 580340369/0800 (Česká spořitelna)
Číslo účtu – školní kuchyně: 0580404369/0800 (Česká spořitelna)

VI. IČO

00583669
RED_IZO: 60059120

VII. DIČ

Základní škola Kaplice, Školní 226 není plátcem DPH.

VIII. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace o ochraně osobních údajů pro děti a zákonné zástupce

IX. Dokumenty školy/školského zařízení

Seznam hlavních dokumentů
Školní řád Základní školy Kaplice, Školní 226
Řád školní družiny
ŠVP pro ZŠ
ŠVP pro ŠD
Koncepce rozvoje Základní školy Kaplice, Školní 226 na roky 2018 – 2024
Klasifikační řád Základní školy Kaplice, Školní 226 je ke stažení ZDE
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Organizace školního roku 2019/2020
Rozpočet na rok 2020 – prostředky kraje
Rozpočet na rok 2020 – prostředky města
Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2019
Výkaz zisku a ztráty za rok 2019

X. Žádosti o informace

Poskytování informací

XI. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Na portálu veřejné správy
Na stránkách ministerstva vnitra
Na stránkách ministerstva zemědělství
Na stránkách ministerstva kultury

XII. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice 95/46/ES GDPR (General Data Protection Regulation)obecné nařízení na ochranu osobních údajů
XIII. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad

XIV. Licenční smlouvy

Škola/školské zařízení nemá licenční smlouvy.

XV. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019