Sdružení rodičů


V červnu 2001 bylo ustanoveno Sdružení rodičů a přijaty stanovy, se kterými vyjádřila souhlas naprostá většina rodičů přítomných na třídních schůzkách v březnu 2001. Předsedou sdružení byl zvolen p. Libor Bílek, pokladníkem p. Vojtěch Borovka. Hospodaření se řídí rozpočtem, který přijímají zástupci rodičů jednotlivých tříd na schůzce v lednu.

Stanovy sdružení rodičů

I. Úvodní ustanovení

A. Název a sídlo
Název občanského sdružení: Sdružení rodičů při Základní škole Kaplice (dále jen „Sdružení“)
Sídlo sdružení: Kaplice, Školní ul. 226, PSČ 382 41

B. Postavení sdružení

  • Sdružení rodičů při Základní škole Kaplice, Školní ul. je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí (dále jen rodičů), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen vzdělávání) dětí (žáků) na Základní škole (dále jen ZŠ) Kaplice, Školní 226.
  • Sdružení především hájí práva a zájmy žáků ZŠ Kaplice, Školní 226
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování.

Sdružení je právnickou osobou.

II. Cíle

A. Činnost je zaměřena zejména na

 • respektování práv, potřeb a zájmů žáků
 • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole
 • koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy
 • vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli

 

III. Organizace Sdružení

A. Orgány Sdružení

 • Orgány Sdružení jsou: valná hromada, výbor, předseda, místopředseda
 • Valná hromada je nejvyšší orgán Sdružení a je tvořena všemi rodiči.
 • Valná hromada zejména:
  • volí výbor
  • volí předsedu
  • volí místopředsedu
  • rozhoduje o rozsaho pravomocí předsedy a místopředsedy
  • každoročně schvaluje výši řádných členských příspěvků
 • Výbor je kolektivní orgán v čele s předsedou, který zajišťuje chod Sdružení, naplňování cílů Sdružení a vede záznamy členů.
 • Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem.
 • Místopředseda je zástupcem statutárního orgánu Sdružení, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem.
 • Valná hromada i výbor mají právo se ke své činnosti scházet v prostorách školy.
 • O zrušení Sdružení a naložení s jeho majetkem může rozhodnout Valná hromada Sdružení.

B. Členové

 • Členem Sdružení může být každý rodičnebo jiný zákonný zástupce žáka ZŠ Kaplice, Školní ul. 226, který souhlasí se stanovami Sdružení.
 • Člen Sdružení má právo
  • volit své zástupce a aktivně se spolupodílet na činnosti Sdružení
  • být navrhován a volen do orgánů Sdružení
  • vyjadřovat své názory, náměty a připomínky
  • osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech Sdružení
  • na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence Sdružení
 • Člen Sdružení má povinnost zejména
  • dodržovat stanovy Sdružení
  • aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení
  • platit příspěvky schválené valnou hromadou

IV. Hospodaření

 • Zdroje majetku Sdružení tvoří členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob.
 • Výši členského příspěvku a výši výdajů schvaluje valná hromada Sdružení na každý kalendářní rok. Příspěvek se platí za každého žáka školy.
 • Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a podle vlastního rozpočtu.

V. Změna stanov

 • O změně stanov rozhoduje výbor Sdružení rodičů.

Stanovy schváleny rodiči žáků dne 27.3.2001