Charakteristika školní družiny


Charakteristika školní družiny – školní družina je významným zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jako nejefektivnější se nám jeví přímé sepětí ŠD se školou, to znamená, je-li ŠD její přímou součástí. Umožňuje to přímou návaznost na činnost školy. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Kapacita školní družiny je 100 dětí, v posledních letech máme 3 oddělení po 30 dětech.
Materiální vybavení – všechna oddělení školní družiny jsou standardně vybavena. Prostory tříd jsou členité, umožňují příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k jiným zájmovým činnostem a hrám.
Naší snahou je, aby se zde děti cítily ne jako v klasické třídě, ale když vstoupí, dýchne na ně celkově atmosféra pohody, radosti a útulnosti. Cílem určitě je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje zájmové vzdělávání a nabídku smysluplných aktivit.
Náplň školní družiny – činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je ve velké míře v souladu s prací dětí ve vyučování. K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování školního vzdělávacího plánu.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe. Měly by ústit v získávání klíčových kompetencí. Při výchovné práci v družině navazujeme v základních principech na kompetence pro školní výuku.

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují dětem seberealizaci (také i kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání.
Mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinkové činnosti
Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění – dialog s dětmi.
Činnosti rozvíjí komunikativní kompetence:
Žák – ovládá řeč i mimoslovní komunikaci
      – umí vyjádřit vlastní názor
      – účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty
      – nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchat druhým
      – komunikuje kultivovaně
2. Rekreační činnosti
V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, hračky, stolní a společenské hry
Venku: vycházky, pobyt na školním dvoře, pohybové aktivity, sportovní hry
Rekreační činnost by měla být minimálně organizována, vychovatelkou spíše jen usměrňována.
Činnosti rozvíjející sociální a interpersonální kompetence:
Žák – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit
      – k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně
      – projevuje citlivost a ohleduplnost
      – rozpozná vhodné a nevhodné chování
      – podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu
      – spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit
      – přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla
3. Příprava na vyučování
Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování – didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, atd.
Činnostmi rozvíjíme kompetence k učení:
Žák – učí se s chutí, započatou práci dokončí
      – kriticky hodnotí své výkony
      – učí se spontánně i vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi
      – samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů
      – zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení
4. Zájmové činnosti
Na každý den je zařazena jedna zájmová činnost.Vše vychovatelka přizpůsobuje dětem a momentálním okolnostem. Změna je vyhrazena.
Zájmovými činnostmi rozvíjíme kompetence k trávení volného času:
Žák – účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití
      – umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic
      – rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech
      – rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci
      – stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování)
A) Společensko-vědní činnost
B) Esteticko-výchovná činnost
C) Přírodovědná činnost
D) Pracovně-technická činnost
E) Sportovní-činnost

Nabídka školní družiny – aby byla naše nabídka zajímavá a pestrá, máme zařazena projektová odpoledne: družina naruby, výtvarné dílny, sociálně-psychologické, motorické a kreativní hry, sportovní soutěže, dramatická odpoledne. Navštěvujeme divadelní představení, občas k nám zavítá i kouzelník, pořádáme karneval a nacvičujeme hudebně – pohybové vystoupení.
Škola se zapojila do projektu „Hodina pohybu navíc“, který bude probíhá v rámci školní družiny 1x týdně pod vedením kvalifikovaných učitelů TV.