Školní preventivní strategie


Škola má zpracované dokumenty k prevenci sociálně-patologických jevů.
Směrnice primární prevence

Co je prevence

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Nejrychleji se vyvíjela prevence užívání návykových látek. Stala se tak tvůrcem a hybatelem procesu vývoje prevence jako celku (Miovský et al., 2010).
Obecně prevenci členíme na prevenci primární, sekundární a terciální. Podstatou primární prevence je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikového chování nevyskytlo. Např. předcházení užití návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu. U sekundární prevence se jedná o předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování u osob, které jsou rizikových chováním ohroženi. Např. předcházení vzniku a rozvoji závislosti u osob, které již drogu užívají. Cílem terciální prevence je předcházení zdravotním nebo sociálním potížím v důsledku rizikového chování. Např. předcházení vážnému nebo trvalému zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním drog.
Dle MŠMT (2010) je primární prevence výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.
Jak již bylo uvedeno výše hlavním cílem primární prevence je předcházet a redukovat míru rizik spojených s konkrétními projevy rizikového chování. Snahou je zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby se u nich výraznější projevy rizikového chování vůbec objevily. Ve skutečnosti se však nepodaří tento úkol u všech jedinců splnit. Z tohoto důvodu definujeme ještě tři další úrovně obecných cílů specifické primární prevence vztahující se k jedincům, u kterých se nepodařilo zabránit nástupu výraznějších projevů rizikového chování (MŠMT, 2005, Černý, 2010):

  • Oddálit iniciaci a rozvoj projevů rizikového chování do co nejvyššího věku a minimalizovat rizika spojená s tímto chováním.
  • Působit a motivovat jedince k upuštění rizikového chování a podporovat je k návratu k životnímu stylu, jež není spojen s rizikovým chováním.
  • Zajistit ochranu adekvátními prostředky před dopady rizikového chování a motivovat jedince k využití specializované pomoci v poradenské a léčebné oblasti.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence
Pracovníci:

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu.

Cíle

Činnost ŠPP je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb naším žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Zaměřujeme se hlavně na tyto základní činnosti

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať už jde o specifické poruchy učení, nebo žáky s jinými problémy (zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, vývojové poruchy chování), které u nich způsobují výukové obtíže. Při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména z doporučených podpůrných opatření. Na naší škole jde zejména na I. stupni o systém reedukační péče a individuální podporu ze strany pedagogů ve formě konzultací a pedagogické intervence. Žáci na 1. i 2. stupni je mají děti možnost navštěvovat dle potřeby.
Do této oblasti spadá také péče o žáky nadané a mimořádně nadané. Na naší škole je k nim přistupováno individuálně při výuce, mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni dle vypracovaného IVP a je jim poskytována individuální pedagogická péče nad rámec běžné výuky.
Naše škola je otevřená i dětem s jinou státní příslušností žijícím v ČR. S prací s těmito žáky máme již několikaletou zkušenost. Dětem se nad rámec výuky podle potřeby věnují pedagogové pro překonání jejich složité životní situace.

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti speciálně pedagogické, psychologické a preventivní

Všichni členové ŠPP poskytují poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy.

3. Prevence školní neúspěšnosti

Cílem je vyhledávat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží žáků a co nejdříve s žáky začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale k jejich nápravě nebo alespoň zmírnění (např. náslechy v hodinách, konzultace s učiteli, přítomnost speciálního pedagoga a psychologa při zápisu do 1. tříd apod.)

4. Prevence sociálně-patologických jevů

Naším cílem je komunikovat s dětmi o problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak stabilní síť preventivní činnosti. Naše škola realizuje pro podporu této oblasti pro děti např. práci s třídními kolektivy ve snaze podpořit tak pozitivní vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem. Organizujeme řadu osvětových projektů a besed pro naše žáky. Do školy zveme odborníky z různých oblastí preventivní činnosti. Před problémy nezavíráme oči, ale otevřeně je s žáky a rodiči řešíme.

5. Kariérové poradenství

Pro žáky 8. a 9. ročníků nabízíme poradenství v oblasti profesní orientace. Může jít o formu individuálních konzultací, konzultací pro rodiče, ale i o nabídku profesní diagnostiky v PPP.

6. Řešení výchovných problémů

Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i žákem samotným snažíme najít co nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a snížení jeho dopadu na žákovo další vzdělávání. Naše škola je přístupná také spolupráci s dalšími organizacemi v této oblasti.

7. Podpora spolupráce s rodinou

Provázanost a spolupráce mezi rodinou a školou je pro nás velmi důležitá. Zastáváme názor, že je pro optimální rozvoj žáků nezbytná. Proto se snažíme s rodinami našich žáků navázat dobrý vztah. Rodičům nabízíme konzultace ve škole, účast na projektech školy, besedy pro rodiče.

8. Plán do dalších období

Vedení školy bude usilovat, aby pro školu zajistilo speciálního pedagoga a školního psychologa.