Sdružení rodičů


V červnu 2001 bylo ustanoveno Sdružení rodičů a přijaty stanovy, se kterými vyjádřila souhlas naprostá většina rodičů přítomných na třídních schůzkách v březnu 2001. Předsedou sdružení byl zvolen p. Libor Bílek, pokladníkem p. Vojtěch Borovka. Hospodaření se řídí rozpočtem, který přijímají zástupci rodičů jednotlivých tříd na schůzce v lednu.


Stanovy sdružení rodičů

I. Úvodní ustanovení

A. Název a sídlo
Název občanského sdružení: Sdružení rodičů při Základní škole Kaplice (dále jen "Sdružení")
Sídlo sdružení: Kaplice, Školní ul. 226, PSČ 382 41

B. Postavení sdružení

 •  
  • Sdružení rodičů při Základní škole Kaplice, Školní ul. je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí (dále jen rodičů), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen vzdělávání) dětí (žáků) na Základní škole (dále jen ZŠ) Kaplice, Školní 226.
  • Sdružení především hájí práva a zájmy žáků ZŠ Kaplice, Školní 226
  • Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování.

Sdružení je právnickou osobou.

II. Cíle

A. Činnost je zaměřena zejména na

 • respektování práv, potřeb a zájmů žáků
 • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole
 • koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy
 • vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli

 

III. Organizace Sdružení

A. Orgány Sdružení

 • Orgány Sdružení jsou: valná hromada, výbor, předseda, místopředseda
 • Valná hromada je nejvyšší orgán Sdružení a je tvořena všemi rodiči.
 • Valná hromada zejména:
  • volí výbor
  • volí předsedu
  • volí místopředsedu
  • rozhoduje o rozsahu pravomocí předsedy a místopředsedy
  • každoročně schvaluje výši řádných členských příspěvků
 • Výbor je kolektivní orgán v čele s předsedou, který zajišťuje chod Sdružení, naplňování cílů Sdružení a vede záznamy členů.
 • Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem.
 • Místopředseda je zástupcem statutárního orgánu Sdružení, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem.
 • Valná hromada i výbor mají právo se ke své činnosti scházet v prostorách školy.
 • O zrušení Sdružení a naložení s jeho majetkem může rozhodnout Valná hromada Sdružení.

B. Členové

 • Členem Sdružení může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka ZŠ Kaplice, Školní ul. 226, který souhlasí se stanovami Sdružení.
 • Člen Sdružení má právo
  • volit své zástupce a aktivně se spolupodílet na činnosti Sdružení
  • být navrhován a volen do orgánů Sdružení
  • vyjadřovat své názory, náměty a připomínky
  • osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech Sdružení
  • na požádání nahlédnout do seznamů a účetní evidence Sdružení
 • Člen Sdružení má povinnost zejména
  • dodržovat stanovy Sdružení
  • aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení
  • platit příspěvky schválené valnou hromadou

IV. Hospodaření

 • Zdroje majetku Sdružení tvoří členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob.
 • Výši členského příspěvku a výši výdajů schvaluje valná hromada Sdružení na každý kalendářní rok. Příspěvek se platí za každého žáka školy.
 • Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a podle vlastního rozpočtu.

V. Změna stanov

 • O změně stanov rozhoduje výbor Sdružení rodičů.

Stanovy schváleny rodiči žáků dne 27.3.2001 

Doplnění informací:

Dne 14. října 2014 proběhla na schůzce výboru Sdružení rodičů plánovaná volba nového předsedy. Jednohlasně byla novou předsedkyní zvolena paní Jana Trnková.


Dne 7. prosince 2015 došlo ke změně zápisu údajů do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Stávající název se změnil na: Sdružení rodičů při Základní škole Kaplice, z.s. (zapsaný spolek).


Další údaje:

IČO: 265 30 139     DIČ: CZ26530139

IČP (identifikační číslo provozovny): 100 600 57 90