Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. ŠPP je zřízeno za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (dále vyhláška 72/2005).

Pracovníci:

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu.

Cíle

Činnost ŠPP je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb naším žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Zaměřujeme se hlavně na tyto základní činnosti

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať už jde o specifické poruchy učení, nebo žáky s jinými problémy (zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, vývojové poruchy chování), které u nich způsobují výukové obtíže. Při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména z doporučených podpůrných opatření. Na naší škole jde zejména na I. stupni o systém reedukační péče a individuální podporu ze strany pedagogů ve formě konzultací a pedagogické intervence. Žáci na 1. i 2. stupni je mají děti možnost navštěvovat dle potřeby.
Do této oblasti spadá také péče o žáky nadané a mimořádně nadané. Na naší škole je k nim přistupováno individuálně při výuce, mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni dle vypracovaného IVP a je jim poskytována individuální pedagogická péče nad rámec běžné výuky.
Naše škola je otevřená i dětem s jinou státní příslušností žijícím v ČR. S prací s těmito žáky máme již několikaletou zkušenost. Dětem se nad rámec výuky podle potřeby věnují pedagogové pro překonání jejich složité životní situace.

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti speciálně pedagogické, psychologické a preventivní

Všichni členové ŠPP poskytují poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy.

3. Prevence školní neúspěšnosti

Cílem je vyhledávat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží žáků a co nejdříve s žáky začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale k jejich nápravě nebo alespoň zmírnění (např. náslechy v hodinách, konzultace s učiteli, přítomnost speciálního pedagoga a psychologa při zápisu do 1. tříd apod.)

4. Prevence sociálně-patologických jevů

Naším cílem je komunikovat s dětmi o problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak stabilní síť preventivní činnosti. Naše škola realizuje pro podporu této oblasti pro děti např. práci s třídními kolektivy ve snaze podpořit tak pozitivní vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem. Organizujeme řadu osvětových projektů a besed pro naše žáky. Do školy zveme odborníky z různých oblastí preventivní činnosti. Před problémy nezavíráme oči, ale otevřeně je s žáky a rodiči řešíme.

5. Kariérové poradenství

Pro žáky 8. a 9. ročníků nabízíme poradenství v oblasti profesní orientace. Může jít o formu individuálních konzultací, konzultací pro rodiče, ale i o nabídku profesní diagnostiky v PPP.

6. Řešení výchovných problémů

Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i žákem samotným snažíme najít co nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a snížení jeho dopadu na žákovo další vzdělávání. Naše škola je přístupná také spolupráci s dalšími organizacemi v této oblasti.

Podpora spolupráce s rodinou

Provázanost a spolupráce mezi rodinou a školou je pro nás velmi důležitá. Zastáváme názor, že je pro optimální rozvoj žáků nezbytná. Proto se snažíme s rodinami našich žáků navázat dobrý vztah. Rodičům nabízíme konzultace ve škole, účast na projektech školy, besedy pro rodiče.

8. Plán do dalších období

Vedení školy bude usilovat, aby pro školu zajistilo speciálního pedagoga a školního psychologa.


 

9. Náplň pracovníků ŠPP: 

Výchovný poradce

    provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž    výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • pomáhá v kariérovém poradenství
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • o své činnosti si vede písemné záznamy
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
 • spolupracuje s pedagogy při realizaci adaptačních kurzů
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

 Školní metodik prevence

 • spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka