Povinně zveřejňované informace


I. Název školy/školského zařízení

Základní škola Kaplice, Školní 226


II. Důvod a způsob založení školy/školského zařízení

Zřizovatelem školy je Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Zřizovací listina (dále ZL) vydaná Městem Kaplice dne 19. října 2009 včetně dodatku č. 1 k ZL ze dne 1. dubna 2010 a dodatku č. 2 k ZL ze dne 14. 3. 2017

Dodatek č. 3 k ZL ze dne 18. 2. 2020

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními část třetí hlavy II., a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat závodní stravování.
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Škola je vedená u vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, SZ: Pr 107 ze dne 2. 10. 2001


III. Organizační struktura školy/školského zařízení

Viz organizační řád Základní školy Kaplice, Školní 226


IV. Kontaktní spojení na školu/školské zařízení

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu
Základní škola Kaplice, Školní 226
Školní 226
382 41 Kaplice

Jak se k nám dostanete

Úřední hodiny
Září - červen
Po 13.00 - 16.00 hod
St 10.00 - 12.00 hod

Červenec – srpen
St 8:00 – 10:00 hod.
V období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době prázdnin budou dostupné vždy na úvodní stránce.

Telefonní čísla
Ředitel školy/školského zařízení: 380 347 910, (mobil: 728 402 466)
Sekretariát: 380 347 911
Zástupce ředitele: 380 347 917

Adresa internetových stránek: www.zsskolnikaplice.cz
Hlavní email školy: skola@zsskolnikaplice.cz
Další elektronické adresy - ID datové schránky: ct4mnez


V. Bankovní spojení

Číslo účtu - základní škola: 583664/5500 (Raiffeisen bank)
Číslo účtu - školní kuchyně: 583699/5500 (Raiffeisen bank)

Číslo účtu - školní online pokladna (ŠoP) 583680/5500 (Raiffeisen bank)


VI. IČO

00583669
RED_IZO: 60059120


VII. DIČ

Základní škola Kaplice, Školní 226 není plátcem DPH.


VIII. Obecné informace o zpracování osobních údajů
Obecné informace o ochraně osobních údajů pro děti a zákonné zástupce

IX. Dokumenty školy/školského zařízení

Seznam hlavních dokumentů


X. Žádosti o informace

XI. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Na portálu veřejné správy
Na stránkách ministerstva vnitra
Na stránkách ministerstva zemědělství
Na stránkách ministerstva kultury


XII. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice 95/46/ES GDPR (General Data Protection Regulation)obecné nařízení na ochranu osobních údajů

XIII. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací


XIV. Licenční smlouvy

Škola/školské zařízení nemá licenční smlouvy.


XV. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů