Jak probíhá zápis do 1. ročníku


Zápis do 1. tříd školního roku 2024/2025

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale možná s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024.
Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kaplice, Školní 226 proběhne v souladu s právními předpisy včetně všech tradičních postupů. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitel školy na dny


čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2024 v době od 13.00 do 17.00 hod.

a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k situaci, která nyní je v České republice:

 • škola bude organizovat zápisy s osobní přítomnosti dětí ve škole.,
 • podání přihlášky proběhne za osobní přítomnosti zákonného zástupce (zákonných zástupců) dítěte ve škole,
 • zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018 a také všech dětí, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen.

Naše škola je připravena otevřít tři první třídy!

Třídní učitelé v budoucích prvních třídách budou v 1.A Mgr. Dana Jiraňová a v 1.B Mgr. Ivana Slaninová, pokud otevřeme třídu 1.C, přijmeme novou p. učitelku/p učitele.


Jak dítě přihlásit:

 • rodič či rodiče se dostaví i s dítětem osobně do školy,
 • pověřený učitel provede s dítětem motivační rozhovor,
 • rodič v této době vyplní příslušnou žádost a vyřeší další nutné administrativní záležitosti, přinese s sebou rodný list dítěte a vlastní OP,
 • učitel sdělí rodičům výsledek pohovoru s dítětem a sdělí případná doporučení,
 • rodiče obrží předběžnou informaci o výsledku zápisu.

Seznam dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí do Základní školy Kaplice, Školní 226 k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn ve vývěsce školy v písemné podobě a na webových stránkách školy v úterý 30. 4. 2024.
Pro informace můžete volat na telefonní číslo 728 402 466.


Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy:
Pro školní rok 2024/2025 budou přijati žáci do naplnění kapacity tří tříd – do maximálního počtu 25 žáků na třídu, dle následujícího pořadí:
1. (5 b) Děti ze spádové oblasti ZŠ Kaplice, Školní 226. 

2. (4 b) Děti s trvalým pobytem v Kaplici, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní 226.
3. (3 b) Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní 226.
4. (2 b) Děti s trvalým pobytem v Kaplici.
5. (1 b) Děti s jiným trvalým pobytem.
6. Při překročení kapacity budou děti do tříd zařazeny na základě transparentního losování.

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.


Podání žádosti
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • kontaktní telefon a platnou mailovou adresu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Sdělení uvedená v Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně k aktuální sitaci v ČR.