Jak probíhá zápis do 1. ročníku


Zápis do 1. tříd školního roku 2022/2023

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale možná s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022.
Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kaplice, Školní 226 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitel školy na dobu


ve čtvrtek 7. a v pátek 8. dubna 2022

a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  • škola bude organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  • upřednostníme, pokud to bude možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. K tomu bude sloužit podání elektronicky prostřednictvím systému ŠkolaOnline.

Jak dítě přihlásit v případě, že zápis bude prováděn elektronicky - distančně:
Kliknutím na odkaz
Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ
se dostanete přímo na přihlášku. Pokud by odkaz nefungoval, zkuste druhý způsob:
(Na našich webových stránkách v pravém menu kliknete na modré tlačítko PublicWeb FREE. Na tomto webu klikněte na tlačítko Výuka a poté na tlačítko Přihláška k zápisu.)
Ve formuláři vyplňte všechna příslušná políčka, zaškrtnete souhlas se zpracováním osobních údajů a klikněte na Odeslat. Vaše přihláška se tím uloží do systému.
Následně se Vám zobrazí automaticky generovaná zpráva o provedeném zápisu a že na Váš mail byla tato zpráva zaslána. Kliknutím na odkaz Stáhněte si prosím přihlášku k zápisu se Vám stáhne předvyplněná žádost. Tuto žádost prosím vytiskněte, vyplňte další volná políčka a dole vyplňte datum a podpis. Vyplněnou a podepsanou žádost vhoďte prosím do pěti dnů do označené poštovní schránky ZŠ Kaplice, Školní 226 u bočního vchodu do školy (od ZŠ Gen. Fanty 446), možno zaslat i poštou na adresu školy. Kdo nemá možnost přihlášku vytisknout, dostaví se do školy, kde mu ji vytiskneme a on ji zde pouze podepíše.
Děkujeme.

Seznam dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí do Základní školy Kaplice, Školní 226 k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn ve vývěsce školy v písemné podobě a na webových stránkách školy 30. 4. 2022.
Pro informace můžete volat 728 402 466

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:
Je doporučováno MŠMT ve všech případech po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy:
Pro školní rok 2022/2023 budou přijati žáci do naplnění kapacity dvou tříd – do maximálního počtu 25 žáků na třídu, dle následujícího pořadí:
1. (5 b) Děti ze spádové oblasti ZŠ Kaplice, Školní 226. Obecně závazná vyhláška o spádovosti
2. (4 b) Děti s trvalým pobytem v Kaplici, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní 226.
3. (3 b) Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní 226.
4. (2 b) Děti s trvalým pobytem v Kaplici.
5. (1 b) Děti s jiným trvalým pobytem.
6. Při překročení kapacity budou děti do tříd zařazeny na základě transparentního losování.

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Podání žádosti
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • kontaktní telefon a platnou mailovou adresu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Škola v době distančního zápisu nebude požadovat doložení rodných listů. Toto si zkontroluje až po ukončení mimořádných opatření, kdy bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Sdělení uvedená v Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.