Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2021/2022


(pro přijetí pro školní rok 2022/2023):

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2022. V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro podání přihlášky 30. listopad 2021.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle ŠVP). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).
Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky.

Základní principy jednotné přijímací zkoušky
Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou.
Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.
Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňuje ředitel školy i další kritéria. Ta obsahují vždy hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Dalšími kritérii mohou být výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).
Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce na prvním místě. Přihlášku do denní formy studia na SŠ bez TZ  je nutno podat přihlášku do 1. 3. 2022.