Šablony II


Šablony II

Tento projekt byl podán v rámci výzvy MŠMT č. 02_18_063.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.

Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Naše škola si vybrala tyto aktivity:

DVPP pro pedagogické pracovníky

Projektové dny ve škola a školní družině

Výuka s využitím ICT

Doučování žáků ohrožaných neúspěchem

Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a bude ukončen 28. 2. 2022