Šablony OP Jan Amos Komenský


Šablony OP Jan Amos Komenský

Šablony pro MŠ a ZŠ I – Operační program Jan Amos Komenský


Projekt: OP JAK pro ZŠ Školní 226


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči žáků a účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci základní školy a školní družiny včetně vedoucích pedagogických pracovníků, žáci základní školy a účastníci zájmového vzdělávání.

Celkové zdroje projektu: 1 642 220,00 Kč


Aktivity


Školní asistent ZŠ,

Specifický cíl: kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu žáka;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Specifický cíl: zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Definice pracovníka ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) je uvedena v kapitole 4.1. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. v institucích. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí pouze v tématech uvedených v kapitole 4.1. Nejnižší možná hodinová dotace kurzu pro jednoho pracovníka ve vzdělávání je 8 hodin. Kurz může být realizován prezenční nebo distanční formou (s výjimkou realizace stáží). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci vzdělávání online synchronní formou.


Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Specifický cíl: kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

 • projektová výuka (ve škole nebo mimo školu);
 • tandemová výuka;
 • vzdělávání s využitím nových technologií;
 • zážitková pedagogika;
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
 • aktivizující metody.

Aktivita je určena pro skupinu žáků (velikost skupiny je v kompetenci ředitele školy). V této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden žák ohrožený školním neúspěchem minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání v ZŠ během jednoho školního roku (aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin). Tento žák bude započítán ve výstupu aktivity. Ostatní žáci ve skupině nemusí naplnit celých 32 hodin vzdělávání, ale tito nebudou vykázáni ve výstupu aktivity, pouze na úrovni indikátorů jako žáci ovlivnění intervencí. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu žáka;
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
 • nedůslednost ve školní přípravě;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Zvolené inovativní formy výuky lze realizovat distanční formou (s výjimkou projektové výuky mimo školu). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci inovativního vzdělávání online synchronní formou.


Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

Specifický cíl: zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Definice pracovníka ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) je uvedena v kapitole 4.1. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. v institucích. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí pouze v tématech uvedených v kapitole 4.1. Nejnižší možná hodinová dotace kurzu pro jednoho pracovníka ve vzdělávání je 8 hodin. Kurz může být realizován prezenční nebo distanční formou (s výjimkou realizace stáží). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci vzdělávání online synchronní formou.


Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Specifický cíl: kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školským zařízením nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem vzdělávání:

 • projektová výuka (ve škole nebo mimo školu);
 • tandemová výuka;
 • vzdělávání s využitím nových technologií;
 • zážitková pedagogika;
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
 • aktivizující metody.

Aktivita je určena pro skupinu účastníků (velikost skupiny je v kompetenci ředitele školského zařízení). V této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden účastník ohrožený školním neúspěchem minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání během jednoho školního roku (aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin). Tento účastník bude započítán ve výstupu aktivity. Ostatní účastníci ve skupině nemusí naplnit celých 32 hodin vzdělávání, ale tito nebudou vykázáni ve výstupu aktivity, pouze na úrovni indikátorů jako žáci ovlivnění intervencí. Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání;
 • nedostatek možností pro identifikaci a rozvoj nadání/talentu účastníka;
 • kázeňské přestupky;
 • nedůsledné rodičovské vedení;
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Zvolené inovativní formy výuky lze realizovat distanční formou (s výjimkou projektové výuky mimo školu). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci inovativního vzdělávání online synchronní formou.